Umowa oferty publicznej

Umowa oferty publicznej dotycząca zamówienia, zakupu i dostawy towarów

Niniejsza umowa reguluje warunki umowy publicznej dotyczącej sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem strony internetowej Muscle XXL (zwanej dalej Sprzedawcą) i stanowi oficjalną i publiczną ofertę Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych na stronie internetowej https://musclexxl.com zgodnie z prawem polskim.

Warunki ogólne są regulowane

Warunki ogólne stanowią formalną propozycję umowy publicznej, która określa wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży zgodnie z Kodeksem Cywilnym Polski, Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. «O Prawach Konsumenta», Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. «O świadczeniu usług drogą elektroniczną» oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Strona internetowa jest prowadzona przez Muscle XXL, godziny pracy: pon.-pt. 8:00-17:00, sob., niedz. – dni wolne od pracy.

Sprzedawca może w każdej chwili zmienić warunki niniejszej Umowy.

Wszystkie zmiany warunków są publikowane na tej stronie internetowej, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie ich zgodności.

Wszystkie zmiany warunków niniejszej Umowy obowiązują tylko dla nowych zamówień złożonych po opublikowaniu takich zmian na tej stronie internetowej.

Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia warunków odpowiednich sekcji przed złożeniem zamówienia. Zawierając niniejszą Umowę, Kupujący w pełni akceptuje warunki zamówienia, zapłaty za towary, dostawy towarów, zwrotu towarów, odpowiedzialności za nieuczciwe zamówienie i wszystkie inne warunki umowy. Umowa uważana jest za zawartą z chwilą kliknięcia przycisku «Złóż zamówienie» na stronie zamówienia w sekcji «Koszyk» i otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia w formie elektronicznej.

1. Definicje pojęć

1.1. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość, tj. umowa między Sprzedawcą a Kupującym, zorganizowana jako schemat sprzedaży na odległość lub świadczenia usług bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Kupującego, z wykorzystaniem jednego lub kilku środków komunikacji na odległość (np. Internet, rozmowa telefoniczna z konsultantem, e-mail itp.) do zawarcia umowy zgodnie z Warunkami Ogólnymi, które są bezpośrednio akceptowane przez Kupującego.

1.2. Użytkownik – odwiedzający stronę internetową, który nie zamawia żadnych towarów.

1.3. Produkt lub Usługa – przedmiot umowy stron, który został wybrany przez Kupującego na stronie internetowej Sklepu Internetowego i umieszczony w Koszyku lub już zakupiony przez Kupującego od Sprzedawcy na odległość.

1.4. Sklep internetowy – strona internetowa Sprzedawcy pod adresem https://musclexxl.com, stworzona do zawarcia umowy sprzedaży hurtowej na podstawie zapoznania Kupującego z opisem Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetu.

1.5. Kupujący – odwiedzający stronę internetową, który wybiera co najmniej jeden produkt, wypełnia elektroniczny formularz zamówienia i wysyła go do Sprzedawcy lub dzwoni do operatora pod numer telefonu podany w sekcji kontaktów sklepu internetowego i składa zamówienie telefonicznie.

1.6. Sprzedawca – Muscle XXL, osoba prawna utworzona i działająca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

1.7. Zamówienie na zakup towarów (produktów) – formularz wypełniony przez Kupującego, zgodnie z niezbędnymi krokami do zakupu towarów i/lub usług oferowanych w sklepie internetowym, zgodnie z Warunkami Ogólnymi. Kupujący może poprosić operatora o utworzenie zamówienia telefonicznie.

1.8. Dostawa paczki – dostawa paczki bez względu na wagę i rozmiar.

1.9. Terytorium – terytorium Polski i inne regiony określone na stronie internetowej.

1.10. Strona internetowa Sprzedawcy – zbiór zasobów informacyjnych znajdujących się pod adresem https://musclexxl.com.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność Towarów na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za Towary i przyjąć je na warunkach niniejszej Umowy.

2.2. Data zawarcia niniejszej Umowy i moment pełnej i niekwestionowanej akceptacji przez Kupującego warunków Umowy to data wypełnienia formularza zamówienia przez Kupującego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, pod warunkiem otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy w formie elektronicznej. W razie potrzeby, na żądanie Kupującego, Umowa może być sporządzona na piśmie.

3. Zamówienie

3.1. Kupujący składa Zamówienie w Sklepie Internetowym za pomocą formularza Koszyka lub składając zamówienie za pośrednictwem e-maila lub operatora pod numerem telefonu podanym w sekcji kontaktów Sklepu Internetowego.

3.2. Sprzedawca ma prawo odmówić przekazania Zamówienia Kupującemu, jeśli informacje podane przez Kupującego w momencie składania zamówienia są niekompletne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

3.3. Składając zamówienie na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Kupujący zobowiązuje się podać następujące obowiązkowe informacje wymagane przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia:

  • nazwisko, imię Kupującego;
  • adres, na który mają zostać dostarczone Towary;
  • telefon kontaktowy;
  • kod identyfikacyjny dla osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

3.4. Nazwa, ilość, artykuł, cena Towarów wybranych przez Kupującego są wskazane w Koszyku Kupującego na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3.5. Jeśli któraś ze Stron potrzebuje dodatkowych informacji, ma prawo zażądać ich od drugiej Strony. W przypadku nieprzekazania niezbędnych informacji przez Kupującego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie wysokiej jakości usług Kupującemu przy zakupie towarów w sklepie internetowym.

3.6. Składając zamówienie za pośrednictwem operatora Sprzedawcy (pkt 3.1. niniejszej Umowy), Kupujący zobowiązuje się podać informacje określone w pkt 3.3 – 3.4. niniejszej Umowy.

3.7. Akceptacja warunków niniejszej Umowy przez Kupującego następuje poprzez wprowadzenie przez Kupującego odpowiednich danych do formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub przy składaniu zamówienia za pośrednictwem operatora. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem operatora dane dotyczące Kupującego są wprowadzane do bazy danych Sprzedawcy.

3.8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji podanych przy składaniu zamówienia.

3.9. Zawierając Umowę, składając Zamówienie, Kupujący potwierdza następujące:

a) Kupujący jest w pełni zapoznany i zgadza się z warunkami tej oferty (niniejszej Umowy);

b) wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a także przez nieograniczony okres po jej wygaśnięciu. Ponadto, zawierając umowę, Kupujący potwierdza, że jest poinformowany (bez dodatkowego powiadomienia) o prawach ustanowionych przez Ustawę o ochronie danych osobowych, celach zbierania danych oraz że jego dane osobowe są przekazywane Sprzedawcy niniejszej Umowy, możliwości wzajemnych rozliczeń, a także otrzymywania faktur, aktów i innych dokumentów. Kupujący zgadza się również, że Sprzedawca ma prawo zapewnić dostęp i przekazać jego dane osobowe osobom trzecim bez dodatkowego powiadomienia Kupującego w celu realizacji zamówienia Kupującego. Zakres praw Kupującego jako podmiotu danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, jest mu znany i zrozumiały https://musclexxl.com/privacy-policy/

4. Cena i Dostawa Towarów

4.1. Ceny Towarów i usług są ustalane przez Sprzedawcę samodzielnie i podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wszystkie ceny towarów i usług podane są na stronie w PLN, w tym VAT.

4.2. Ceny Towarów i usług mogą ulec zmianie przez Sprzedawcę jednostronnie w zależności od warunków rynkowych. W takim przypadku cena jednej jednostki Towaru, której wartość została opłacona przez Kupującego w całości, nie może zostać zmieniona przez Sprzedawcę jednostronnie.

4.3. Cena Towarów podana na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztów dostawy Towarów do Kupującego. Koszt dostawy Towarów jest opłacany przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi taryfami usług dostawczych (przewoźników) bezpośrednio do wybranej przez niego usługi dostawy (przewoźnika).

4.4. Sprzedawca może podać szacunkowy koszt dostawy Towarów do adresu Kupującego, gdy Kupujący zwróci się z prośbą do Sprzedawcy, wysyłając e-mail lub składając zamówienie za pośrednictwem operatora sklepu internetowego.

4.5. Zobowiązania Kupującego do zapłaty za Towary uznaje się za spełnione z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę środków na jego rachunku.

4.6. Płatności między Sprzedawcą a Kupującym za Towary są dokonywane w sposób określony na stronie internetowej Sklepu Internetowego w sekcji «Płatność i Dostawa».

4.7. Przy odbiorze towarów Kupujący musi, w obecności przedstawiciela usługi dostawczej (przewoźnika), sprawdzić zgodność Towarów z cechami jakościowymi i ilościowymi (nazwa towaru, ilość, kompletność, data ważności).

4.8. Kupujący lub jego przedstawiciel podczas odbioru Towarów potwierdza swoim podpisem w pokwitowaniu towarów i / lub w zamówieniu / lub w liście przewozowym na dostawę towarów, że nie ma roszczeń co do ilości towarów, wyglądu i kompletności towarów.

4.9. Własność i ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego lub jego Przedstawiciela z chwilą otrzymania Towarów przez Kupującego w miejscu dostawy Towarów przy samodzielnym odbiorze Towarów od Sprzedawcy lub podczas przekazania Towarów przez Sprzedawcę do usługi dostawczej.

Prawa i obowiązki Stron

5.1. Sprzedawca musi:

5.1.1. Przekazać Towary Kupującemu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i zamówieniem Kupującego.

5.1.2. Nie ujawniać żadnych prywatnych informacji o Kupującym i nie udzielać dostępu do tych informacji osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem i podczas realizacji Zamówienia Kupującego.

5.2. Sprzedawca ma prawo:

5.2.1. Zmienić warunki niniejszej Umowy, a także ceny towarów i usług, jednostronnie, umieszczając je na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

5.3. Kupujący zobowiązuje się:

5.3.1. Przed zawarciem Umowy zapoznać się z treścią Umowy, warunkami Umowy oraz cenami oferowanymi przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5.3.2. Aby Sprzedawca mógł spełnić swoje zobowiązania wobec Kupującego, ten ostatni musi dostarczyć wszystkie niezbędne informacje, które jednoznacznie identyfikują go jako Kupującego i są wystarczające do dostarczenia zamówionych Towarów Kupującemu.

6. Zwrot towarów

6.1. Kupujący ma prawo zwrócić Sprzedawcy Towary nienależące do żywności, o odpowiedniej jakości, jeśli Towary nie spełniają jego oczekiwań co do kształtu, wymiarów, stylu, koloru, rozmiaru lub z innych powodów nie mogą być używane zgodnie z przeznaczeniem. Kupujący ma prawo zwrócić towary o odpowiedniej jakości w ciągu 14 (czternastu) dni, nie licząc dnia zakupu. Zwrot Towarów o odpowiedniej jakości jest możliwy, jeśli nie były one używane i jeśli ich wygląd, właściwości użytkowe, opakowanie, plomby, etykiety oraz dokument rozliczeniowy wydany Kupującemu za zapłatę Towarów są zachowane. Lista towarów, które nie podlegają zwrotowi z powodów określonych w niniejszym paragrafie, jest zatwierdzana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Polski.

6.2. Zwrot wartości Towarów o odpowiedniej jakości jest dokonywany w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty otrzymania takich Towarów przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań paragrafu 6.1. niniejszej Umowy i obowiązującego prawa polskiego.

6.3. Wartość Towarów jest zwracana przelewem bankowym na konto Kupującego lub innymi sposobami uzgodnionymi z Kupującym.

6.4. Zwrot Towarów o odpowiedniej jakości na adres Sprzedawcy odbywa się na koszt Kupującego, a Sprzedawca nie zwraca tych kosztów Kupującemu.

6.5. W przypadku wykrycia wad Towarów w okresie gwarancyjnym, Kupujący osobiście, w sposób i w terminach określonych przez przepisy prawa polskiego, ma prawo przedstawić Sprzedawcy wymagania określone w Ustawie o prawach konsumenta. Przy składaniu roszczeń o bezpłatne usunięcie wad, termin ich usunięcia jest liczony od daty otrzymania Towarów przez Sprzedawcę oraz fizycznego dostępu do takich Towarów.

6.6. Rozpatrywanie roszczeń przewidzianych przez Ustawę o prawach konsumenta odbywa się przez Sprzedawcę pod warunkiem, że Kupujący dostarczy dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego. Sprzedawca nie odpowiada za wady Towarów powstałe po ich przekazaniu Kupującemu w wyniku naruszenia przez Kupującego zasad użytkowania lub przechowywania Towarów, działań osób trzecich lub siły wyższej.

6.7. Kupujący nie ma prawa odmówić Towarów o odpowiedniej jakości, które mają indywidualnie określone właściwości, jeśli te Towary mogą być używane tylko przez Kupującego, który je nabył (w tym na zamówienie Kupującego niestandardowe rozmiary, cechy, wygląd, wyposażenie itp.). Potwierdzeniem, że Towar ma indywidualnie określone właściwości, jest różnica w rozmiarze Towaru i innych cechach określonych w Sklepie Internetowym.

6.8. Zwrot Towarów w przypadkach przewidzianych przez prawo i niniejszą Umowę odbywa się na adres podany na stronie internetowej w sekcji «Kontakty» lub inny adres uzgodniony ze Sprzedawcą.

7. Odpowiedzialność

7.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu lub osobom trzecim w wyniku niewłaściwego montażu, użytkowania lub przechowywania Towarów zakupionych od Sprzedawcy.

7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zamówień i zobowiązań, jeśli Kupujący podał nieprawidłowe lub błędne informacje.

7.3. Sprzedawca i Kupujący odpowiadają za wypełnienie swoich zobowiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

7.4. Sprzedawca lub Kupujący są zwolnieni z odpowiedzialności za pełne lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań, jeśli niewykonanie jest wynikiem siły wyższej, takiej jak wojna lub działania wojenne, trzęsienie ziemi, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, które miały miejsce niezależnie od woli Sprzedawcy i/lub Kupującego po zawarciu niniejszej Umowy. Strona, która nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań, powinna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę.

8. Poufność i ochrona danych osobowych

8.1. Podając swoje dane osobowe na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas rejestracji lub składania Zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę Sprzedawcy na przetwarzanie, wykorzystywanie (w tym przekazywanie) swoich danych osobowych i inne działania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, bez ograniczania ważności takiej zgody.

8.2. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać informacji otrzymanych od Kupującego. Nie uważa się za naruszenie zobowiązania Sprzedawcy udzielenia informacji kontrahentom i osobom trzecim działającym na podstawie umowy ze Sprzedawcą, w tym w celu realizacji zobowiązań wobec Kupującego, a także w przypadkach, gdy ujawnienie takich informacji jest wymagane przez obowiązujące prawo polskie.

8.3. Kupujący jest odpowiedzialny za aktualność swoich danych osobowych. Sprzedawca nie odpowiada za słabe wykonanie lub niewykonanie swoich zobowiązań z powodu nieaktualności informacji o Kupującym lub ich niezgodności z rzeczywistością.

9. Inne warunki

9.1. Niniejsza Umowa jest zawarta na terytorium Polski i obowiązuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

9.2. Wszelkie spory powstałe między Kupującym a Sprzedawcą rozstrzygane są w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze negocjacji, Kupujący i/lub Sprzedawca mają prawo skierować sprawę do sądu zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

9.3. Sprzedawca ma prawo jednostronnie zmienić niniejszą Umowę zgodnie z punktem 5.2.1 Umowy. Ponadto zmiany Umowy mogą być również dokonywane za obopólną zgodą Stron w sposób przewidziany przez obowiązujące prawo polskie.

X