Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych i określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przez Osnova-Market LLC (zwanego dalej Operatorem).

1.2. Operator stawia sobie za cel i warunek prowadzenia swojej działalności przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela podczas przetwarzania danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, danych osobowych i tajemnic rodzinnych.

1.3. Niniejsza polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Operator może uzyskać na temat odwiedzających stronę internetową https://musclexxl.com.

2. Podstawowe pojęcia używane w Polityce

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych przy użyciu technologii komputerowej;

Blokowanie danych osobowych – tymczasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest konieczne do wyjaśnienia danych osobowych);

Strona internetowa – zbiór materiałów graficznych i informacyjnych, a także programów komputerowych i baz danych, zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym: https://musclexxl.com;

System informacyjny danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz zapewniających ich przetwarzanie przez technologie informacyjne i środki techniczne;

Depersonalizacja danych osobowych – działania, w wyniku których niemożliwe jest bez użycia dodatkowych informacji ustalenie, do kogo należą dane osobowe;

Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, uściślanie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, używanie, przekazywanie (rozpowszechnianie, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

Operator – organ państwowy, organ samorządowy, osoba prawna lub fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizująca i (lub) realizująca przetwarzanie danych osobowych, a także określająca cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, działania (operacje) wykonywane z danymi osobowymi;

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonego lub możliwego do określenia Użytkownika strony internetowej;

Użytkownik – każdy odwiedzający stronę internetową;

Udostępnianie danych osobowych – działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonej grupie osób;

Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieograniczonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, zamieszczanie w sieciach teleinformatycznych lub udostępnianie danych osobowych w inny sposób;

Niszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe są nieodwracalnie niszczone z niemożliwością dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informacyjnym danych osobowych i (lub) w wyniku których nośniki danych osobowych są niszczone.

3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika

  • Nazwisko, imię, drugie imię;
  • miejsce pracy;
  • stanowisko pracy;
  • miejsce zamieszkania;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego.

Strona internetowa zbiera również i przetwarza zanonimizowane dane o odwiedzających (w tym pliki «cookies») za pomocą usług statystyki internetowej (Google Analytics i inne).

Powyższe dane są łącznie określane jako Dane osobowe.

3.1. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie znaku na stronach internetowych Operatora, Użytkownik wyraża zgodę dobrowolnie, z własnej woli i w swoim interesie, na udostępnianie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przechowywanie swoich danych osobowych, a także na podejmowanie działań w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych do osiągnięcia celów określonych w pkt 4, w tym (ale nie wyłącznie) zgody na zbieranie, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, uściślanie (aktualizowanie, zmienianie), wykorzystywanie, rozpowszechnianie, przekazywanie osobom trzecim, wymianę informacji, depersonalizację, blokowanie danych osobowych, publikowanie i demonstrowanie, a także wykonywanie wszelkich innych działań przewidzianych przez obowiązujące prawo polskie.

3.2. Wyrażając zgodę poprzez zaznaczenie znaku na stronach internetowych Operatora, Użytkownik potwierdza, że został poinformowany, że przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem polskim będzie odbywać się zarówno w sposób ręczny, jak i zautomatyzowany.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

4.1. Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika:

  • informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie e-maili i wiadomości za pośrednictwem komunikacji mobilnej;
  • zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych;
  • badania marketingowe;
  • zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronach internetowych.

Również za zgodą Użytkownika, Operator ma prawo wysyłać Użytkownikowi powiadomienia o nowych produktach i usługach, specjalnych ofertach oraz różnych wydarzeniach, informacje reklamowe. Użytkownik zawsze może zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając Operatorowi list na adres e-mail [email protected] oznaczony «Rezygnacja z wiadomości reklamowych».

4.2. Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą usług statystyki internetowej są wykorzystywane do zbierania informacji o działaniach Użytkowników na stronie, poprawy jakości strony i jej zawartości.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w przypadku, gdy są one wypełnione i/lub przesłane przez Użytkownika samodzielnie poprzez specjalne formularze znajdujące się na stronie internetowej. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe Operatorowi, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.

Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączone jest zapisywanie plików cookie i technologia JavaScript).

6. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innych rodzajów przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora jest zapewniane poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego przestrzegania wymagań obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych osób nieupoważnionych.

Dane osobowe Użytkownika nigdy, w żadnym przypadku, nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z przestrzeganiem obowiązującego prawa.

W przypadku nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora [email protected] oznaczony «Aktualizacja danych osobowych».

Czas przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając powiadomienie do Operatora za pośrednictwem e-maila na adres e-mail Operatora [email protected] oznaczony «Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych».

7. Postanowienia końcowe

Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem e-maila [email protected].

Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do zastąpienia jej nową wersją.

Aktualna wersja Polityki jest swobodnie dostępna w Internecie na stronach internetowych Operatora.

Operator:
Muscle XXL
E-mail: [email protected]
Czas kontaktu od 8:00 do 17:00 w dni robocze.

X